Eucommia ulmoides

Common Name: 
hardy rubber tree
Plant Image: 
Genus: 
Species: 
ulmoides